Yorum*

Yayınlanma Tarihi: Ağustos 30th, 2015 | by Gökçen Beyazıt

0

Turizmin Ekonomideki Yeri

Turizm sektörünün ekonomide tavan yaptığı şu dönemler bu konunun ilginizi çekeceği kanısına varmış bulunmaktayım. Turizm genel anlamda bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür. Bizler halk arasında kısaca dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi diye tanımlamış olsak da her ikisi de turizmi kapsayan tanımlardır.

Turizm tarihçesi yahut seyahat tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Lakin seyahat olayını meydana getiren insan unsurunun yanı sıra tabii, coğrafi ve çevresel özellikler gibi statik; gezi, gezinti ya da yer değiştirme gibi dinamik unsurların insanlığın var oluşundan beri daim olduğu bilinen bir gerçektir. İnsanlık tarihinden bu zamana yani özellikle günümüzde dünyada en hızlı gelişen sektörlerden birinciliği elinden düşürmeyen turizm, insanların yıl içindeki yorgunluğunu, stresini alırken bir yandan da ülkemiz ve dünya ekonomisine çokça katkılarda bulunmaktadır.

Evvela konumuzun özüne gelecek olursak turizmin hem ülkemiz ekonomisindeki hem de dünya ekonomisindeki yerini son on yıllık istatistik verilere de dayandırarak incelemek ve sizlere aktarmaktır.

1-) Turizmin Dünya Ekonomisindeki Yeri

Turizm, çoğu zaman diğer birçok endüstri gibi bölgesel veya ulusal kalkınma için bir araç olarak kullanılmış, birçok ülkenin gelir, iş ve vergi gelirlerinin oluşturulmasında, ödemeler dengesi problemlerinin hafifletilmesinde, bölgesel ve ulusal ekonomik gelişmelere katkıda bulunmada önemli roller oynamıştır.

Son on yıllık bir dönemi ele alırsak, dünya turizmine katılanların yılda ortalama % 4 oranında artış gösterdiğine tanık olduğumuz dünyada, turizm hareketlerine katılan turist sayısı 1998 yılında, yaklaşık 637 milyon kişi iken, 2008 yılında bu sayı 922 milyon turiste erişmiştir. 2020 yılında dünya turizmine katılanların 1.6 milyar kişiye ulaşacağı öngörülmektedir.(Akman,2012: 15)

Bu verilere dikkatle bakıp incelediğimizde turizm sektörünün dünyada her yıl ciddi manada bir yükselişini görmekteyiz. Dünya olarak nüfus sayımız arttıkça sektöre ilgi artmakta ve bu ilgi sonucunda da turizm sektörünün diğer sektörlere nazaran daha fazla gelişme göstermesi de kaçınılmazdır. Bunlar olurken de turizmin dünya ekonomisine getirdiği katkılar göz ardı edilemeyecek derecede büyüktür.

Turizmin ivme kattığı ve katma değer artışı yarattığı diğer sektörlerdeki dolaylı hizmetler ile birlikte ele alındığında, dünyanın gelişmiş ülkelerinde dış turizm gelirlerinin ihracata oranı % 7, gelişmekte olan ülkelerde ise % 9,6’dır.Ülkemizde bu oran, 2010 yılında % 34,4 olarak gerçekleşmiştir. (http://www.tursab.org.tr/tr)

2-) Turizmin Türk Ekonomisindeki Yeri

Türkiye’de ekonomi politikalarının geniş bir perspektifle tartışılmaya başlandığı 1960’lı yıllar, turizmin öneminin de kavranmaya başlandığı yılları ifade etmektedir. Ancak hedefler ve gerçekleşme sonuçlarına göre turizm yatırımlarına ayrılan pay 1980’li yıllara kadar toplam sabit sermaye yatırımlarının % 0,7’sini geçememiştir. 1982 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu sektörün bugünkü düzeyine ulaşmasında belirleyici rol oynamıştır. Avrupa turizm pastasından % 2,5, dünya turizm pastasından % 1,8’lik pay Türk turizmi, özellikle gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde moda konumuna gelmiştir.(Demirtaş,2000: 2-4)

Aşağıda, turizmin Türkiye ekonomisi içindeki etkileri kısaca değerlendirilecektir.

a) Turizmin GSMH İçindeki Yeri

Bilindiği gibi ekonomi; tarım sektörü, sanayi sektörü ve hizmetler sektörü olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Her üç sektör de ulusal üretime katkıda bulunmaktadır. 1963 yıllarında GSYH’nın sadece 0,1’i turizm gelirinden oluşmaktaydı. Bu gelirleri sadece 0,1 kadar yer tutmaktaydı. Bu oran 2001 yılında 6,9 kadar yükselmiştir.(Akman,2012: 19)

Turizmin GSMH içindeki payına ait genişlemeler ya da daralmalar, her defasında turizmin gelirlerinin artmasından ya da azalmasından kaynaklanmayabilir. GSMH’de bir önceki yıla göre meydana gelen bir daralma, turizmin GSMH içindeki payını arttırabilir. Bunun tam tersi, GSMH içindeki payını düşürebilir. Bu yüzden turizmin GSMH içindeki payına bakarak ancak kısmi ölçülere sahip olabilmekteyiz.(Yağcı,2007: 155)

b) Turizmin Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Üzerine Etkileri

Turizmin ekonomik büyüme ve kalkınma üzerine etkilerini inceleyecek olursak turizmin ekonomik büyümeye etkisini iki yönde değerlendiririz.

1-) Ekonomik büyümenin turizme etkileri
2-) Turizmdeki gelişmelerin ekonomik büyümeye etkileri

Ekonomik büyüme ülkeleri gelir artışını da yanında getirmektedir. Ülkenin gelir artışına doğru orantılı olarak turizm alternatifleri de gelişmektedir ve talebe bağlı arz yükselmektedir. Turizmdeki bu gelişmeye bağlı olarak da ekonomik büyüme artışı görülmektedir. Bunun devamında o ülkenin kalkınma seviyesi artmakta ve gelişmişlik düzeyi yükselmektedir.

Ekonomik büyüme ile turizm, alternatiflerini geliştirirken turizmin de ekonomik büyümeye katkı sağladığını görmekteyiz. Bu unsurlar birbirlerine bağlı olmaktadır ve birbirleriyle doğru orantılıdır. Söyleyebileceğim son söz ülkeye sağlanan katkılar göz ardı edilmemeli ve bu sektör olabildiğince daha da alternatifli ve canlı tutulmalıdır.

Etiketler ,


Yazar Hakkında

İşletme faresiComments are closed.

Back to Top ↑